Aksiyon dergisi 80. sayýsýnda  "Türkiye'nin ilk uçak fabrikasýný kuran adam / Nuri Demirað" detaylý hayatý anlatýlmaktaydý. Bu sayfada ise o zamanlara ait Nuri Demirdað ve damadýnýn da bulunduðu resim arþivi bulunmaktadýr. Resimleri kýsa bir ön izlemeden sonra üzerlerine týklayarak daha büyük görünümle izleyebilirsiniz. Enkýsa zamanda bu resimlerin hikayesini de eklemek üzere ;
 
 
Ahþap Uçak parçalarý imal edilirken. Uçuþ hatýrasý...
Nu.D harfleri Nuri Demirdað'ý ifade ediyor. Fabrika önünde bir çalýþma. Uçuþ hatýrasý...
Çift Kanatlý bir uçakla yukarýdaki fabrikanýn üzerinden geçiþ. Kokpite bir bakýþ. Uçuþta olsa pilot epey rüzgar yiyecek muhakkak.
Ne güzel bir an! Þanlý bayraðýmýz ve ilk uçaklarýmýzdan biri. Kokpite yandan bir bakýþ. Kuyruða doðru ambleme dikkat:
Bir çok çift kanatlý sýralanmýþ gösteriþle beklemekte. Yukardaki resime ait amblem
Semamýzda bir nostalji... Alçak uçuþta biri var, kafalara dikkat!
Yakýn çekim bir görüntü... Araziye uymuþ bir planör...
Keþke bu fotoðrafýn hikayesini öðrenseydim.... Planör sessizce süzülmekte...
Gururla, mutlulukla... Çift motorlu bir uçaðýn önündeyiz...
Planör bu sefer yerde, kazasýz belasýz... Nu.D. harflerinin açýkça görüldüðü bir gazete küpürü.
Ne kadar mutlu bir an... Arazide bir planör ve bir uçak görüntüsü arasýnda  3 arkadaþ.